Kontakt

Adresa

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Banská Bystrica
Horná Strieborná 5
974 01 Banská Bystrica

GPS súradnice: 48.735760, 19.143377

Kazateľ zboru:
Miloš Masarik
tel: 0915 266 365
e-mail: kazatel.bjb.bb (@) gmail (.) com

 

Bankové spojenie:
IBAN: SK02 0900 0000 0000 7989 7315
Názov účtu: Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Banská Bystrica

IČO: 37819062
DIČ: 2022408476

Informácie o spracovávaní osobných údajov

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoOOU“) Vás chceme informovať o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom spracovania osobných údajov?

Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje získané prostredníctvom stránky www.baptistibb.sk je:

Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Banská Bystrica

Horná Strieborná 5

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČO: 37819062

banskabystrica@baptist.sk

www.baptistibb.sk

Aké osobné údaje spracúvame?

Webové stránky

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky BJB BB, ktoré sú prístupné na webových lokalitách www.baptistibb.sk a na všetkých jej príslušných podstránkach.

Rozsah a účel spracovania

Osobné údaje používateľov našich webových stránok zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a jej. Tieto osobné údaje Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server a ukladajú sa tzv. logovacieho súboru. Zaznamenávajú sa bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

IP adresa počítača

dátum a čas prístupu

názov a URL prevzatého súboru

webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL)

použitý prehliadač, prípadne operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet

Uvedené údaje budú nami spracované na nasledovné účely:

Administratíva webovej stránky,

Zabezpečenie bezproblémového pripojenia na webovú stránku,

Zabezpečenie pohodlného používania našich webových stránok.

Právny základ

Právnym základom spracovania osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie uvedených údajov je totiž nevyhnutné pre prevádzkovanie našich webových stránok a tým na účely nášho oprávneného záujmu na ich fungovaní. Proti tomuto spracovaniu údajov môžete namietať.

Doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je nevyhnutné na správu webovej stránky.

Newsletter

Rozsah a účel spracovania

Na našej stránke máte možnosť prihlásiť sa na odber bezplatného Newslettra (informačného spravodaja).

Newsletter budeme posielať aj osobám, ktoré sa na odber Newslettra neregistrovali cez webstránku, ale ktorých kontaktné informácie s cieľom odoslania elektronickej pošty sme získali v súlade so zákonom od dotknutých osôb.

Newsletter Vás informuje o aktuálnych udalostiach a akciách zboru, príbehoch ľudí, prináša biblické zamyslenia, modlitebné prosby a vďaky a povzbudenia na ceste viery.

Na prihlásenie na odber a zasielanie Newslettra spracúvame Vaše nasledujúce údaje:

meno (nepovinný údaj)

e-mailová adresa (povinný údaj)

Právny základ

Spracovanie Vašich osobných údajov na účel zasielania Newslettra je založené na oprávnenom záujme BJB BB na zasielaní Newslettra ako marketingových informácií zákazníkom podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak ste sa zaregistrovali na odber Newslettra, vedome ste súhlasili s vyššie uvedenými podmienkami danom vo vyhlásení:

Prečítal som si a pochopil som vyhlásenie o ochrane osobných údajov BJB BB a súhlasím s ním.

Z odberu Newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Odhlásenie je aj námietkou proti príslušnému spracúvaniu osobných údajov, na čo máte v tomto prípade právo podľa čl. 21 ods. 1 a 2 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Po odhlásení Vám už Newsletter nebudeme zasielať a prestaneme spracúvať a uchovávať Vaše osobné údaje na tento účel.

Doba uchovávania

Osobné údaje budeme ukladať do chvíle, kým nezrušíte súhlas s odberom newslettera.

Aké práva má dotknutá osoba pri spracovaní osobných údajov?

Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

Na základe písomnej žiadosti, zaslanej poštou na našu adresu, prípadne tiež emailom, má dotknutá osoba právo požiadať o informáciu o tom, ktoré údaje o dotknutej osobe sú spracovávané. Odpoveď poskytneme v zrozumiteľnej forme rovnakým spôsobom, akým bola táto žiadosť podaná.

Právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

Na základe písomnej žiadosti, zaslanej poštou na adresu našej spoločnosti, prípadne tiež emailom má dotknutá osoba právo požiadať o informáciu o tom, ktoré údaje o dotknutej osobe sú spracovávané. Odpoveď poskytne spracovateľ v zrozumiteľnej forme rovnakým spôsobom, akým bola táto žiadosť podaná.

Právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

V prípade, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame nie sú správne, úplné alebo aktuálne, má dotknutá osoba právo požiadať o ich opravu, doplnenie alebo zmenu. Dotknutá osoba je povinná oznamovať zmeny svojich osobných údajov. Spracovateľ zmenu vykoná bez zbytočného odkladu.

Právo na výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Spracovateľ (prevádzkovateľ) je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a súčasne je splnená niektorá z nasledovných podmienok:

na účel na ktorý sa spracúvali už nie sú tieto osobné údaje potrebné,

dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý na spracovanie osobných údajov udelila,

neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZoOOU a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

je spracúvanie osobných údajov nezákonné,

dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 ZoOU.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZoOOU, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Spracovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

V prípade, ak dotknutá osoba o to požiada, je možné jej osobné údaje preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade, že by takýto prenos mohol mať nepriaznivé účinky na práva iných osôb, alebo nie sú splnené zákonné podmienky na realizáciu práva na prenos osobných údajov, má spracovateľ právo takúto žiadosť odmietnuť.

Právo odvolať kedykoľvek súhlas

Toto je možné využiť v prípadoch, keď bol súhlas so spracovaním osobných údajov udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v našich informačných systémoch, alebo si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: banskabystrica@baptist.sk

Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv.