Spolupracujeme

Pri šírení evanjelia Ježiša Krista a v praktickej službe ľuďom spolupracujeme s inými kresťanskými cirkvami a denomináciami a s organizáciami rešpektujúcimi kresťanské hodnoty.

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike (BJB v SR) – Sme súčasťou dobrovoľného združenia baptistických cirkevných zborov na Slovensku, ktorého cieľom je navzájom si pomáhať pri nasledovaní Ježiša Krista a šírení evanjelia. Spoločne sme zároveň autonómnym členom Európskej baptistickej federácie (European Baptist Federation − EBF), ako aj Svetovej baptistickej aliancie (Baptist Word Alliance − BWA). V rámci BJB v SR najužšie spolupracujeme so zborom v Banskej Štiavnici.
Viac na baptist.sk.

Nádej deťom – občianske združenie Nádej deťom pomáha meniť nefunkčné modely správania a ukazuje možnosti realizovania životného potenciálu ľudí z marginalizovanej rómskej komunity. Viac na: www.nadejdetom.sk

Wycliffe Slovakia – V minulosti sme spolupracovali na vyslaní misionárov a podpore prekladu Biblie do nových domorodých jazykov. Od roku 2014 spolupracujeme v rámci Projekt OMBA na vzdelávaní detí v Keni.
Viac na wycliffe.sk

Katedra teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela – Viacerí učitelia tejto katedry sú súčasťou nášho spoločenstva a aktívne sa zapájajú do jeho fungovania (kázanie, práca s deťmi, modlitebná služba,…). V našom zbore našli svoj duchovný domov (aspoň na niekoľko rokov počas štúdia) aj mnohí študenti teológie.
Viac na pdf.umb.sk.

Gideonci – Na pôde zboru má svoju základňu banskobystrický útvar celosvetovej misijnej spoločnosti The Gideons International. Misia má naddenominačný charakter, preto sa aj u nás stretávajú dobrovoľníci z rôznych kresťanských cirkví, aby spoločne šírili Biblie v hoteloch, nemocniciach, lekárskych ambulanciách, väzniciach, školách a pod.
Viac na gideons.sk.

Al ANON a Anonymní Alkoholici – Skupiny Al Anon a AA nie sú spojené so žiadnou konkrétnou cirkvou, sme však veľmi radi, že sa v Banskej Bystrici stretávajú v našich priestoroch už 13 rokov. Obe skupiny vedú ženy z nášho spoločenstva. Stáli sme aj pri rozširovaní tejto užitočnej služby pre abstinujúcich alkoholikov a ich blízkych v iných mestách.
Viac na alanonslovensko.sk , alkoholici-anonymni.sk

Slovenský evanjelikálny inštitút (SEVIN) – Je iniciatívou evanjelikálnych kresťanov, ktorí chcú verne napĺňať poslanie Cirkvi “byť svetlom a soľou Zeme” a tak prinášať hodnoty a vplyv evanjelia Ježiša Krista do každej oblasti života spoločnosti. Za vznikom SEVIN stojí niekoľko kresťanov z nášho spoločenstva.
Viac na sevin.sk.

Základná škola Narnia – Od začiatku pôsobenia tejto školy v nej pracujú viacerí kresťania z nášho spoločenstva, navštevujú ju aj mnohé deti z našich rodín.
Viac na narniabb.edupage.org.

Tréningové centrum Kompas – náš kazateľ Benjamín Uhrin je dlhoročným členom (posledné roky predsedom) správnej rady TCK. Od septembra 2015 je súčasťou nášho spoločenstva aj rodina Rumboldová – misijní pracovníci centra.
Viac na tckompas.sk.

Iné evanjelikálne spoločenstvá – Raz za mesiac sa stretávajú kazatelia rôznych cirkevných zborov v Banskej Bystrici pri neformálnych rozhovoroch a modlitbách. Pravidelne pripravujeme spoločné Veľkonočné bohoslužby a každoročný Aliančný modlitebný týždeň.

Rádio 7 – Banská Bystrica bola prvým mestom na Slovensku, kde toto kresťanské rádio vysielalo na vlnách FM. Doteraz sme jedným z podporovateľov jeho vysielania.
Viac na radio7.sk.

Entrust – Organizácia podporovala biblické vzdelávanie kresťanov za “železnou oponou” pod názvom Biblical Education by Extension (BEE) už od roku 1979. Postupne rozšírila svoje pôsobenie do ďalších krajín sveta a sústredila sa na tréning vedúcich pracovníkov cirkvi. V roku 2005 sa premenovala na Entrust. Spolupracujeme s nimi na príprave regionálnych stretnutí kazateľov a misijných pracovníkov miestnych zborov BJB v SR.
Viac na entrust4.org.