Čomu veríme

Sme členmi Združenia evanjelikálnych cirkví v SR a spolu s nimi prijímame za spoločný vieroučný základ Vyznanie viery Evanjelickej aliancie v Slovenskej republike.
Spolu s ostatnými uznávame zjavenie trojjediného Boha v spisoch Starej a Novej zmluvy a hlásame evanjelium, ktoré je v nich vyjadrené.
Vierovyznanie vnímame ako základ k hlbšiemu porozumeniu Božieho slova a pomoc pri praktickom živote viery. V stručnosti ho môžeme zhrnúť do nasledovných bodov.

1. Všemohúcnosť a milosť Boha Otca, Syna a Ducha Svätého v stvorení, spasení, poslednom súde a dokonaní.
2. Božiu inšpiráciu Svätého Písma a jeho plnú dôveryhodnosť a najvyššiu autoritu vo všetkých otázkach viery a života.
3. Úplnú hriešnosť a vinu padlého človeka, čo ho vystavuje Božiemu hnevu a zatrateniu.
4. Zástupnú obeť Božieho Syna, ktorý sa stal človekom ako jediný a dostatočný základ spasenia od viny a moci hriechu a jeho večných následkov.
5. Ospravedlnenie hriešnika jedine skrze Božiu milosť na základe viery v Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych.
6. Dielo Ducha Svätého, ktorý pôsobí obrátenie a znovuzrodenie človeka, prebýva vo veriacom človeku a uspôsobuje ho k posväteniu.
7. Kňazstvo všetkých veriacich, ktorí tvoria cirkev na celom svete, telo, ktorého hlavou je Kristus a ktorí sú zaviazaní Jeho rozkazom zvestovať evanjelium na celom svete.
8. Očakávanie osobného, viditeľného príchodu Ježiša Krista v moci a sláve.

Typickými znakmi nášho učenia sú ešte dva nasledovné dôrazy:
9. Potreba osobnej viery v Ježiša Krista
Hoci sa snažíme vychovávať naše deti podľa kresťanského učenia a privádzať ich k Bohu, uvedomujeme si, že vieru nie je možné zdediť. Odovzdať svoj život Bohu je záležitosťou osobnej viery každého jednotlivca. Veríme, že každý kresťan potvrdzuje svoju vieru v Ježiša Krista osobným životom viery a pokánia voči Bohu.
10. Krst na základe vyznania viery
Veríme, že krst nemá žiaden zázračný účinok, ale je hlbokým symbolom, vonkajším prejavom tajomstva, že človek, ktorý prijal Božiu milosť sa zúčastňuje Kristovej smrti a vzkriesenia a vyjadruje to ponorením do vody. Krst je podľa nás akt poslušnosti Pánovi, kde sa viera človeka stretáva s Božou milosťou. Veríme, že krst sa v Novej Zmluve praktizoval ponorením do vody v meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého a že viera predchádzala krst. Z tohto dôvodu nekrstíme novorodencov, pretože ešte nemohli osobne odovzdať svoj život Pánu Bohu.

Podrobnejšie informácie o zbore a jeho fungovaní sú obsiahnuté v Zborovom poriadku (.pdf).