Vedenie zboru

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici je samostatný vo svojich rozhodovaniach a v spravovaní svojich záležitostí. Spolupracuje s ostatnými baptistickými zbormi združenými v BJB.

Kazateľ

20161211_bjb-bb_0010Mgr. Vladimír Boško

Do kazateľskej služby v Banskej Bystrici som nastúpil v januári 2016. Pôsobím ako druhý kazateľ so zameraním na pastoráciu. Predchádzajúcich 9 rokoch som sa venoval pastorálnemu poradenstvu na celoslovenskej úrovni Bratskej jednoty baptistov. Vyštudoval som teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. S manželkou Katkou máme syna Filipa a dcéru Noemi. Mám veľmi rád prírodu a umenie, predovšetkým hudbu.

 

 

 

 

Staršovstvo

Staršovstvo je kolektívnym vedením miestneho zboru. Jeho členovia spolu s kazateľmi koordinujú aktivity spoločenstva a vedú ho po duchovnej stránke. Pracujú na dobrovoľnej báze a sú volení členmi zboru na 4-ročné obdobie.

20161211_bjb-bb_0026Mgr. Tomáš Haško

Do vedenia zboru som bol zvolený na jeseň v roku 2015 ako druhý najmladší člen staršovstva. Narodil som sa, študoval (okrem strednej školy) a bývam v Banskej Bystrici. Po VŠ som začal pracovať v sieťotlačovej firme, kde pracujem doteraz. Po dlhom čakaní s manželkou Zuzkou nám Boh daroval dcéru Emu. Mám rád prírodu, camping a horskú cyklistiku, na ktorú mám už menej času.

 

 

 

 

 

20161211_bjb-bb_0019Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.

Vyštudoval som na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici (Mgr.) a následne na Husitskej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (Th.D.). Kazateľom bystrického zboru som od roku 2009. Zaujíma ma biblická teológia, vzťah cirkvi a spoločnosti, evanjelia a kultúry a mnohé iné témy. Založil som a vediem Slovenský evanjelikálny inštitút, vediem Tím odboru mládeže BJB a som predsedom správnej rady Tréningového centra Kompas. S manželkou Heni máme päť detí.

 

 

 

Ed Rumbold

Miloš Haško

Albín Masarik

 

Správca zboru:

Ivan Sedliačik

 

Externý konzultant

20161211_bjb-bb_pavel-hanesDoc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Učím na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici už od jej založenia v roku 1993. Momentálne som garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov. Predtým som bol vyše 10 rokov kazateľom. Teológiu som vyštudoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Často kážem a prednášam na Slovensku aj v zahraničí. S manželkou Dankou máme dve dospelé deti, v roku 2016 sa mi narodil prvý vnuk. Keď práve nepíšem nejakú vedeckú štúdiu, veľmi rád čítam alebo hrám na klavíri.
Viac na pavelhanes.sk