Vedenie zboru

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici je samostatný vo svojich rozhodovaniach a v spravovaní svojich záležitostí. Spolupracuje s ostatnými baptistickými zbormi združenými v BJB.

Kazatelia

20161211_bjb-bb_0019Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.

Vyštudoval som na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici (Mgr.) a následne na Husitskej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (Th.D.). Kazateľom bystrického zboru som od roku 2009. Zaujíma ma biblická teológia, vzťah cirkvi a spoločnosti, evanjelia a kultúry a mnohé iné témy. Založil som a vediem Slovenský evanjelikálny inštitút, vediem Tím odboru mládeže BJB a som predsedom správnej rady Tréningového centra Kompas. S manželkou Heni máme štyri deti.

 

 

 

 

20161211_bjb-bb_0010Mgr. Vladimír Boško

Do kazateľskej služby v Banskej Bystrici som nastúpil v januári 2016. Pôsobím ako druhý kazateľ so zameraním na pastoráciu. Predchádzajúcich 9 rokoch som sa venoval pastorálnemu poradenstvu na celoslovenskej úrovni Bratskej jednoty baptistov. Vyštudoval som teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. S manželkou Katkou máme syna Filipa a dcéru Noemi. Mám veľmi rád prírodu a umenie, predovšetkým hudbu.

 

 

 

 

Kazateľ – praktikant

20161211_bjb-bb_0032Mgr. Richard Nagypál

Mám úžasnú manželku a 25 rokov. Pomohol som založiť projekt Animans, venoval som sa práci s mládežou a zaujímam sa o apologetiku. Rád študujem Bibliu a spoznávam svet okolo seba. Teológiu som študoval v Banskej Bystrici. Mojou túžbou je byť príkladom pre iných v nasledovaní Krista a pomáhať veriacim premýšľať a premýšľajúcim veriť.

 

 

 

 

Staršovstvo

Staršovstvo je kolektívnym vedením miestneho zboru. Jeho členovia spolu s kazateľmi koordinujú aktivity spoločenstva a vedú ho po duchovnej stránke. Pracujú na dobrovoľnej báze a sú volení členmi zboru na 4-ročné obdobie.

20161211_bjb-bb_0026Mgr. Tomáš Haško
, predseda staršovstva

Do vedenia zboru som bol zvolený na jeseň v roku 2015 ako druhý najmladší člen staršovstva. Narodil som sa, študoval (okrem strednej školy) a bývam v Banskej Bystrici. Po VŠ som začal pracovať v sieťotlačovej firme, kde pracujem doteraz. Po dlhom čakaní s manželkou Zuzkou nám Boh daroval dcéru Emu. Mám rád prírodu, camping a horskú cyklistiku, na ktorú mám už menej času.

 

 

 

 

20161211_bjb-bb_0015Mgr. Peter Dudok

Mám 29 rokov. Som ženatý. Vyštudoval som Teológiu a katechetiku na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Mám viacero pracovných skúseností v rôznych oblastiach. V súčasnosti pracujem ako vodič z povolania. Mám rád prírodu, zvieratá a šport.

 

 

 

 


20161211_bjb-bb_0008Ing. Peter Makovini

Vyštudoval som STU v Bratislave a pracujem ako konštruktér strojných zariadení. V tejto práci potrebujem poznať Božie fyzikálne zákony pre hmotný svet. Ešte viac ma zaujímajú Božie zákony pre duchovnú oblasť, o ktorých nás informuje Biblia. Práci v Cirkvi sa venujem, pretože chcem byť aspoň čiastočne užitočný pri šírení a uskutočňovaní takej zmysluplnej skvelej zvesti ako je evanjelium Pána Ježiša Krista.

 

 

 

 

Externý konzultant

20161211_bjb-bb_pavel-hanesDoc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Učím na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici už od jej založenia v roku 1993. Momentálne som garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov. Predtým som bol vyše 10 rokov kazateľom. Teológiu som vyštudoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Často kážem a prednášam na Slovensku aj v zahraničí. S manželkou Dankou máme dve dospelé deti, v roku 2016 sa mi narodil prvý vnuk. Keď práve nepíšem nejakú vedeckú štúdiu, veľmi rád čítam alebo hrám na klavíri.
Viac na pavelhanes.sk