Vedenie zboru

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici je samostatný vo svojich rozhodovaniach a v spravovaní svojich záležitostí. Spolupracuje s ostatnými baptistickými zbormi združenými v Bratskej jednote baptistov.

Kazateľ

Miloš Masarik
Vyštudoval som na Husitskej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.) a následne na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici (PhD.). Kazateľom banskobystrického zboru som bol od roku 2021. Predtým som 10 rokov pôsobil ako kazateľ v Ružomberku. Zaujíma ma biblická teológia, duchovná formácia mládeže, sociálna práca v cirkvi… Spolu s manželkou sme založili Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, prostredníctvom ktorého vydávame kresťanskú odbornú literatúru, realizujeme kurzy pre duchovných na rôznych pozíciách. S manželkou Dankou máme dve dcéry.

Staršovstvo

Staršovstvo je kolektívnym vedením miestneho zboru. Jeho členovia spolu s kazateľmi koordinujú aktivity spoločenstva a vedú ho po duchovnej stránke. Pracujú na dobrovoľnej báze a sú volení členmi zboru na 4-ročné obdobie.

Miloš Haško (predseda staršovstva)
Som čerstvý dôchodca, užívam si voľný čas, ktorého som počas aktívnej práce mal veľmi málo. Rád by som ho využil zmysluplne. Zapojil som sa do internetovej služby Digitálne stratégie ako kouč pre hľadajúcich Boha, slúžim vo chválach. Mojou túžbou je, aby cirkev bola otvoreným spoločenstvom, svetlom i soľou v tomto meste. Mám tri dospelé deti a dve vnučky.

Mgr. Tomáš Haško
Do vedenia zboru som bol zvolený na jeseň v roku 2015 ako druhý najmladší člen staršovstva. Narodil som sa, študoval (okrem strednej školy) a bývam v Banskej Bystrici. Po VŠ som začal pracovať v sieťotlačovej firme, kde pracujem doteraz. Po dlhom čakaní s manželkou Zuzkou nám Boh daroval dcéru Emu. Mám rád prírodu, camping a horskú cyklistiku, na ktorú mám už menej času.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Text…

Ed Rumbold
Študoval som prácu s mládežou a teológiu na Judson University v USA. Na Slovensko som spolu s mojou manželkou Wendi a našimi piatimi deťmi prišiel v roku 2010, aby som pracoval v Tréningovom centre Kompas.
Túžim vidieť cirkev ako sa aktívne venuje učeníctvu a má dosah na stratených ľudí za múrmi kostolov. Ježišov život v nás mení životy a my sa stávame súčasťou Jeho príbehu. Práve pre toto je podľa mňa miestna cirkev dôležitá.
Medzi moje záľuby patrí čítanie teologickej literatúry, šport a prijímanie akýchkoľvek a všetkých návštev.

Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.
Vyštudoval som na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici (Mgr.) a následne na Husitskej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (Th.D.). Kazateľom banskobystrického zboru som bol od roku 2009 do roku 2018, kedy som sa stal predsedom Rady BJB v Slovenskej republike. Zaujíma ma biblická teológia, vzťah cirkvi a spoločnosti, evanjelia a kultúry a mnohé iné témy. Založil som a vediem Slovenský evanjelikálny inštitút a som predsedom správnej rady Tréningového centra Kompas. S manželkou Heni máme päť detí.

Správca zboru

Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
Učím na Katedre financií a účtovníctva EF UMB v Banskej Bystrici a za správcu zboru som bol zvolený v roku 2018. Zaujímam sa o „kresťanskú ekonómiu“, Rakúsku ekonomickú školu a mnoho ďalších ekonomických a spoločenských tém. Vo voľnom čase sa venujem rodine, včelám a gitare.

Externý konzultant

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Učím na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici už od jej založenia v roku 1993. Momentálne som garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov. Predtým som bol vyše 10 rokov kazateľom. Teológiu som vyštudoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Často kážem a prednášam na Slovensku aj v zahraničí. S manželkou Dankou máme dve dospelé deti, v roku 2016 sa mi narodil prvý vnuk. Keď práve nepíšem nejakú vedeckú štúdiu, veľmi rád čítam alebo hrám na klavíri.
Viac na pavelhanes.sk