Vedenie zboru

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici je samostatný vo svojich rozhodovaniach a v spravovaní svojich záležitostí. Spolupracuje s ostatnými baptistickými zbormi združenými v BJB.

Pomocný kazateľ

Samuel Cekov
Text bude doplnený…

 

Staršovstvo

Staršovstvo je kolektívnym vedením miestneho zboru. Jeho členovia spolu s kazateľmi koordinujú aktivity spoločenstva a vedú ho po duchovnej stránke. Pracujú na dobrovoľnej báze a sú volení členmi zboru na 4-ročné obdobie.

Miloš Haško (predseda staršovstva)
Text bude doplnený…

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Haško
Do vedenia zboru som bol zvolený na jeseň v roku 2015 ako druhý najmladší člen staršovstva. Narodil som sa, študoval (okrem strednej školy) a bývam v Banskej Bystrici. Po VŠ som začal pracovať v sieťotlačovej firme, kde pracujem doteraz. Po dlhom čakaní s manželkou Zuzkou nám Boh daroval dcéru Emu. Mám rád prírodu, camping a horskú cyklistiku, na ktorú mám už menej času.

 

 

 

 

Albín Masarik
Text bude doplnený…

 

 

 

 

 

 

Ed Rumbold
Text bude doplnený…

Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.
Vyštudoval som na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici (Mgr.) a následne na Husitskej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (Th.D.). Kazateľom banskobystrického zboru som bol od roku 2009 do roku 2018, kedy som sa stal predsedom Rady BJB v Slovenskej republike. Zaujíma ma biblická teológia, vzťah cirkvi a spoločnosti, evanjelia a kultúry a mnohé iné témy. Založil som a vediem Slovenský evanjelikálny inštitút a som predsedom správnej rady Tréningového centra Kompas. S manželkou Heni máme päť detí.

Správca zboru

Ivan Sedliačik
Text bude doplnený…

Externý konzultant

Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Učím na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v Banskej Bystrici už od jej založenia v roku 1993. Momentálne som garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov. Predtým som bol vyše 10 rokov kazateľom. Teológiu som vyštudoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Často kážem a prednášam na Slovensku aj v zahraničí. S manželkou Dankou máme dve dospelé deti, v roku 2016 sa mi narodil prvý vnuk. Keď práve nepíšem nejakú vedeckú štúdiu, veľmi rád čítam alebo hrám na klavíri.
Viac na pavelhanes.sk