Odpovede na časté otázky

Sú baptisti kresťania?
Baptisti sa hlásia k odkazu radikálnej reformácie a patria medzi protestantské cirkvi. Veria v trojjediného Boha, vyznávajú apoštolské vierovyznanie, sú súčasťou evanjelikálneho hnutia a kladú dôraz na osobnú vieru človeka. Ježiš Kristus je ich Pánom, ktorého nasledujú, preto sú kresťania.

Čo je vašou najvyššou autoritou?
Snažíme sa o to, aby naša prax bola v súlade s našim vyznaním, že našou najvyššou autoritou je Biblia.

Prečo nekrstíte deti?
Krst pre nás hlboko symbolizuje obraz človeka, ktorý prijal Božiu milosť a je „novým stvorením“ (2Kor 5:17). Ponorením pod vodu pri krste človek symbolicky vyjadruje smrť svojho starého spôsobu života a následné narodenie „nového ja,“ ktoré vedie Pán. Veríme, že týmto pokračujeme v novozmluvnej praxi krstenia veriacich na vyznanie viery. Preto krstíme každého, kto úprimne odovzdá svoj život Kristovi (nemusí byť dospelý). Nekrstíme novorodencov, ktorí toho zatiaľ nie sú schopní.

Čomu veríte o Biblii?
Veríme, že Biblia je neomylné Božie Slovo vo všetkom, čo učí. Veríme, že Božie Slovo je Božie objektívne zjavenie, verbálne inšpirované v každom slove, bez akejkoľvek chyby v pôvodných rukopisoch. Veríme, že Biblia je nadčasová kniha a že je to primárny nástroj Božej komunikácie so svojim ľudom. Hoci je Biblia stará kniha písaná v odlišnej kultúre, veríme, že jej posolstvo presahuje kultúru a je aktuálnejšia ako zajtrajšie noviny.

Čím sú baptisti špecifickí?
Baptisti sú Kristovou cirkvou, preto sa mu chcú podriaďovať v každej oblasti. Naše dôrazy sa dajú zhrnúť do týchto šiestich bodov:
Osobný vzťah s Ježišom – vieru nie je možné zdediť a je osobnou otázkou každého človeka. Veríme, že každý človek má možnosť spoznať Boha skrze osobný vzťah s Ježišom Kristom.
Autorita Biblie – veríme, že Biblia je Božie Slovo, ktoré musí byť nanovo interpretované do kontextu každého spoločenstva ľudí. Veríme, že posolstvo Biblie presahuje akúkoľvek kultúru.
Krst veriacich – veríme, že krst je symbolom toho, čo Boh už v človeku urobil. Preto zastávame krst „na vyznanie viery.“
Všeobecné kňazstvo veriacich – veríme, že bez ohľadu na rozdielnosť pováh a vzdelania sme si pred Bohom všetci rovní a každý človek má k Bohu rovnaký prístup. Podľa nášho pochopenia Písma je každý veriaci človek Božím dieťaťom a je Ním poverený budovať spoločenstvo, v ktorom žije podľa svojich obdarovaní a možností. Podľa Novej Zmluvy má každý kresťan účasť na Kristovom kňazstve a tak priamy prístup k Bohu. Preto nemáme v našich zboroch ordinovaných kňazov, ktorí by plnili funkciu zástupcov Boha na zemi.
Sloboda svedomia a vyznania – náš názor na slobodu svedomia vychádza z presvedčenia, že každý človek má Bohom danú slobodu vo veciach viery a svetonázoru. Počas celej našej histórie sme vyzývali svetskú vrchnosť k tomu, aby zachovávala slobodu svedomia, vrátane slobody náboženského presvedčenia. Veríme, že vo vzťahu Boh – človek, nie je potrebný žiadny prostredník okrem Krista.
Odluka cirkvi od štátu – zastávame názor, že politika a cirkev by mali byť nezávislé. Radikálne vnímaná viera v Kristovu moc vo svete a záujem o náboženskú slobodu viedli od čias reformácie baptistov k postoju, že štát by nemal mať žiadnu moc zákonne vstupovať do záležitostí náboženského presvedčenia. Takisto cirkev nemá mocensky vstupovať do politického diania.

Aké ste spoločenstvo? Charizmatické? Konzervatívne?
V rámci evanjelikálneho hnutia nachádzame rôzne typy spoločenstiev aj osobnej spirituality. Snažíme sa vytvárať spoločenstvo, kde sa cítia doma rôzne generácie a ľudia rozmanitého typu duchovného prežívania. Sme konzervatívni baptisti otvorení pre pôsobenie Ducha Svätého.

Je pravda, že ste za odluku cirkvi od štátu?
Áno. Historicky sa baptisti k tomu jednoznačne hlásili. Vychádza to z nášho presvedčenia, že cirkev nemá mocensky zasahovať do politiky a štát nemá zasahovať do vnútorných vecí cirkvi. Uvedomujeme si, že poslaním cirkvi je zvestovať evanjelium a tým rozširovať Božie kráľovstvo, kým poslaním politickej moci je udržiavanie spoločenského zriadenia. Na mnohých miestach Biblie sa kresťania nazývajú „pútnikmi“ alebo „cudzincami“ v tomto svete a ako Kristovi nasledovníci si uvedomujeme, že Kristovo kráľovstvo „nie je z tohto sveta“ (Jn 18:36). Zároveň však aktívne vyzývame veriacich, aby boli zodpovední občania a ak niekto prežíva povolanie byť súčasťou verejnej správy, sme presvedčení, že je to legitímne zamestnanie.

Aký je váš vzťah k iným cirkvám?
Nepovažujeme sa za jediných pravdivých kresťanov. Chceme vidieť rôznorodosť a pestrosť dôrazov jednotlivých kresťanských tradícii. Vnímame to ako niečo obohacujúce, ako jednotu vyjadrujúcu rozmanitosť. Chceme sa učiť od druhých a zároveň chceme prinášať do tohto spektra to, čo považujeme za prínos.

Aká je vaša spolupráca s cirkvami v Banskej Bystrici?
V Banskej Bystrici a okolí sa v minulosti stretávali veriaci z rôznych kresťanských tradícií (Kresťanské zbory, Cirkev bratská, Apoštolská cirkev aj baptisti) v spoločnom tzv. aliančnom zbore. Z tohto spoločenstva sa postupne oddelili viaceré bystrické cirkevné zbory. Dodnes však ostali mnohé priateľstvá a dobré vzťahy.
Aj dnes sa snažíme o dobré vzťahy so všetkými. Najbližšie máme k evanjelikálnym cirkvám, no tešíme sa dobrým vzťahom aj s ostatnými. V praxi sa to prejavuje aj tým, že máme pravidelné mesačné stretnutia miestnych pastorov/kazateľov, na ktoré v posledných rokoch okrem nás viac či menej pravidelne chodievajú zástupcovia Apoštolskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi AV, Adventistov siedmeho dňa, Vinice, Slova života aj KS Milosť. Na Veľký Piatok sme sa už niekoľkokrát stretli k spoločnému slávnostnému zhromaždeniu (niektoré spoločenstvá), začiatkom roka mávame Aliančný modlitebný týždeň a príležitostne spolupracujeme aj s ľuďmi z katolíckych tradícií.

Čo je evanjelikalizmus a kto tvorí „evanjelikálne“ cirkvi?
Evanjelikáli sú kresťania, ktorí nadväzujú na odkaz prebudeneckého hnutia 17. a 18. storočia. Veríme, že evanjelikálne kresťanstvo je pôvodné, biblické, apoštolské a historické kresťanstvo. Nie je to novo-vymyslená odnož kresťanstva. Evanjelikáli zdôrazňujú Božie Slovo, nie ľudskú múdrosť, Kristov kríž, nie ľudské zásluhy a moc Svätého Ducha, nie svoje schopnosti. Veríme, že toto sú aj najvzácnejšie dary svetu: Božie slovo, Kristov kríž a moc Ducha. Preto charakteristikami evanjelikálnych veriacich je pokora pred Bibliou ako našou autoritou, pokora pred Kristovým krížom ako našou záchranou a pokora pred Duchom ako našim konečným Radcom. Hoci evanjelikálne cirkvi sú počtom a veľkosťou dominantné v mnohých krajinách sveta, na Slovensku netvoria evanjelikálni kresťania ani 0,02 % obyvateľstva.
K evanjelikalizmu sa na Slovensku hlásia tieto cirkvi:
Apoštolská cirkev na Slovensku
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
Cirkev bratská v Slovenskej republike
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
Reformovaná kresťanská cirkev, zbor Bratislava