Úvahy na každý deň – R. Betina

Milí priatelia, odporúčame Vám okrem zaužívaného a spoľahlivého zdroja „chlieb náš každodenný“ aj iné čítanie na každý deň. Môžete si prečítať ukážku a rozhodnúť sa:

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“(Genes. 1,1)N a   p o č i a t k u … O počiatku môžeme hovoriť len v súvislosti s časom. Kde niet času, niet ani počiatku, ani konca. V Prvom verši Biblie tak stojíme nielen na počiatku stvorenia, ale aj na počiatku času. I čas je stvorená veličina.Jeho stvorením začala história ľudstva.     Čo je počiatok? Je to bod nula na časovej osi. Týmto bodom nula na časovej osi začína Biblia.     Ale čo je čas? Vedec by povedal, že čas je opakom večnosti. Je to len úsečka, ktorá má svoj počiatok a koniec.     Čo hovorí Biblia na otázku, čo je čas? Že je to Boží dar, ktorý má však paradoxný charakter. Je jediný, z ktorého ubúda. Veď, čo znamená koniec kalendárneho roku? To. že jeden rok života nám pribudol a zároveň jeden rok života nám ubudol. Čím viac rokov máme, tým tým menej času nám zostáva. Preto tak veľmi záleží na tom, ako a na čo využijeme čas, ktorý ešte máme. Aj v tomto roku.     Na počiatku … Boh … Aj my dnes stojíme na počiatku. Na počiatku nového roku. Ide o to, aby o ňom platilo to isté, čo platilo o počiatku všetkých vecí. Že na Jeho počiatku bude stáť Boh. Nie my, ale Boh. Prečo je dôležité, aby na počiatku každého roku nášho života stál Boh?  Preto, lebo čo Bohom začína, dobre začína. Boh je dobrý, preto všetko, čo Ním začína, je dobré. Čo však platí o Bohu, to neplatí o človeku – o nás. Preto počiatok nového roku bude len vtedy dobrý, keď to bude Boží počiatok. Nie náš, ale Boží. Kedy to bude? Keď sa Boh od prvej chvíle stane režisérom a tvorcom všetkého, čo je pred nami. Nie my, ale On. Kedy sa tak stane? Keď réžiu budúcich dní svojho života už na počiatku vložíme do Jeho rúk.
P a n e ,  p o m ô ž   n á m   p u s t i ť   s v o j   ž i v o t   z   v l a s t n ý c h   r ú k   a   v l o ž i ť   h o   d o    T v o j i c h ! 

Ak máte záujem o túto knihu, môžeme si ju objednať spoločne na: kazatel.bjb.bb@gmail.com; 0915 266 365; alebo priamo u autora: rastislav.betina@cb.sk .